Općenito o poslovnom subjektu:
Registrirani naziv tvrtke: JEROME d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: VIP TRAVEL DMC & PCO, JEROME d.o.o.
Adresa sjedišta: HR-21000 Split, Hrvatske mornarice 1J, Republika Hrvatska
Na adresi sjedišta Agencija ne posluje sa strankama
Adresa poslovnice za stranke: HR-21000 Split, Bihaćka 2A, Republika Hrvatska
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 09:00 – 17:00 h, srijeda od 09:00 – 19:00 h
OIB poslovnog subjekta: 10145480236
Porezni broj: 10145480236
EU porezni – identifikacijski broj: HR10145480236
MBS Poslovnog subjekta: 060192163
Registracija: Tt-12/2950-3 kod Trgovačkog suda u Splitu
ID. KOD AGENCIJE: HR-AB-21-060192163
Voditelj poslova: IVICA ČOVIĆ, predsjednik uprave, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje
putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 120.000,- kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija
Način podnošenja prigovora: Sukladno Članku 8. Stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, NN 79/07, 125/07-isp; 79/09
i 89/09-isp, obavješćujemo potrošače kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu
dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom na: info@viptravel.hr ili
poštom na adresu: VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome d.o.o. HR-21000 SPLIT,
Hrvatske mornarice 1J, odnosno telefaksom na broj 021 315 198, unutar osam (8) dana
nakon završetka usluge. Odgovor na prigovor potrošača, obvezujemo se dati u roku od
petnaest (15) dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u
prigovoru kao Vašu adresu.
Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i obrađuje u svrhu organizacije
turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj direktivi
o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)
Opći uvjeti poslovanja: Opće uvjete organizacije turističkih aranžmana možete pronaći u PDF formatu OVDJE

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close