Općenito o poslovnom subjektu:
 
Registrirani naziv tvrtke: JEROME d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: VIP TRAVEL DMC & PCO, JEROME d.o.o.
Adresa sjedišta – poslovnica agencije: HR-21000 Split,
Put Supavla 1
Kontakt za stranke: e-mail na adresu: info@viptravel.hr
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 09:00 – 17:00 h, srijeda od 09:00 – 19:00 h
OIB poslovnog subjekta: 10145480236
Porezni broj: 10145480236
EU porezni – identifikacijski broj EUID: HRSR.060192163
MBS Poslovnog subjekta: 060192163
Registracija: Tt-21/27542 kod Trgovačkog suda u Splitu
ID. KOD AGENCIJE: HR-AB-21-060192163
Voditelj poslova: IVICA ČOVIĆ, predsjednik uprave, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje
putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 120.000,- kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija
 
Način podnošenja prigovora: Sukladno Članku 8. Stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, NN 79/07, 125/07-isp; 79/09
i 89/09-isp, obavješćujemo potrošače kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu
dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom na: info@viptravel.hr ili
poštom na adresu: VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome d.o.o. HR-21000 SPLIT,
 Put Supavla 1, odnosno telefaksom na broj 021 315 198, unutar osam (8) dana
nakon završetka usluge. Podnošenje prigovora telefonski odnosno isključivo glasom, ne smatraju se primljenim i na iste se neće uputiti odgovor.
Odgovor na prigovor potrošača, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u
prigovoru kao Vašu adresu.
 
Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i obrađuje u svrhu organizacije
turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj direktivi
o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)
 
Opći uvjeti poslovanja: Opće uvjete organizacije turističkih aranžmana možete pronaći u PDF formatu OVDJE